22 janvier 2015 ~ 0 Commentaire

bonŝanca aĉulo seksumadas kun du allogaj virinoj! (varmegaj bildoj)

(rigardadante tiujn bildojn vi povas aŭskulti tiun muzikaĵon )

(plena hip-hopa kompilo estas senpage elŝutebla ĉi tie: http://www.ipernity.com/blog/vinilkosmo/175687)

Bonŝanca aĉulo seksumadas kun du allogaj virinoj! (varmegaj bildoj)

Niaj geamikoj estas el Moskvo, ĉefurbo de la Rusio.

vidu ankaŭ : http://neciklopedio.wikia.com/wiki/Rusio

Pri Esperanto en Rusio (el Vikipedio)

La Unua Libro de Zamenhof unue aperis en 1887 en Varsovio - sur teritorio de tiama Rusia Imperio. Pro tio Rusio estas unu el la landoj, en kiuj dekomence estis aktivaj esperantistoj. Malgraŭ en Rusio ĉiam estis multaj esperantistoj, laEsperanto-movado ne ĉiam estis aktiva; historio de la movado en Rusio (kiel soci-kultura fenomeno) ĉiam sekvis cirkonstancojn de socipolitika vivo kaj stato de socio mem.

Oni povus difini kelkajn ĉefajn, tute malsamajn periodojn en historio de evoluo de esperantismo en la lando:

I. Antaŭrevolucia periodo de Esperanto-movado en Rusio (1887-1917);

II. Postrevolucia periodo (inter du mondmilitoj);

III. Postmilita periodo ĝis disfalo de Sovetunio;

IV. Periodo post disfalo de Sovetunio (ĝis nun).

Pro seriozaj politikaj ŝanĝoj, okazintaj en Rusio, tiuj ĉi kvar periodoj estasrilate sendependaj. La periodoj II kaj III kune estas konsiderataj kiel historio de Esperanto-komunumo en Sovetunio.

Esperanto en Rusia Imperio (ĝis 1917)

La unua Esperanta lernolibro aperis en rusa lingvo en 1887. Ankaŭ la unuaj Esperantistoj estis rusoj aŭ ruslandanoj. En la unua adresaro, el la unua milo de Esperantistoj pli ol okcent estis rusoj. Specialaj soci-kondiĉoj de Ruslando kaŭzis, ke en la reakcia carista lando vaste ekfloris kaj trovis komprenon la internaj ideoj de Esperanto. La inteligentularo de tiu lando en longa persista batalado kontraŭ la carismo kaj kontraŭ obskurantismo ĉiuspeca – facile entuziasmiĝis por la noblaj homamaj ideoj de Zamenhof. En plua formigo kaj fiksigo de tiuj ideoj la unuatempaj rusaj Esperantistoj ludis gravan rolon. Tiuj iliaj meritoj estas konfesataj de ĉiu historiisto de Esperanto. La rusoj donis el sia anaro la unuajn verkistojn. Ili kreis la unuajn literaturajn verkojn. En Ruslando troviĝis plej unuaj, fervoraj propagandistoj.

Unuaj pioniroj

Edgar von WahlVsevolod LojkoAbram KofmanNikolai EvstifejevVasilij DevjatninNikolaj Afrikanoviĉ BorovkoVladimir Gernet estas nomoj intime ligitaj kun la unua epoko de Esperanto. Ĉiuj unuaj libroj en kaj pri Esperanto aperis en Varsoviosub severa observo de cara cenzuro. Administraj baroj tamen treege ĝenis starigadon de iu organizita ruslanda Esperanto-movado. Vere jam en 1891 aperis grupetoj en MoskvoSaratovo kaj en aliaj lokoj. Sed legale organiziĝi tiuj grupetoj ne sukcesis. Same ne estis ebla iu regula eldono de Esperanta literaturo kaj de Esperantaj gazetoj. Nur en 1892 enPeterburgo oni sukcesis legitimi societon „Espero“. Ĉi-foje la afero sukcesis, ĉar pri permeso de la societo petis kelkaj eminentuloj, kiel administranto de la cara vintra palaco Kanaloshy-Lefler kaj favorata en administraj rondoj skulptisto Mikeŝin. Societo „Espero“ ricevis permeson fondi siajn filiojn en diversaj urboj. Tamen manko de libera eldonagado kaj rigora observado flanke de polico kaŭzis, ke ankaŭ post tiam la plej granda parto de rusaj Esperantistoj restis ne unuigitaj en iu komuna organizo.

En sia verko „Historio de Esperanto“ Edmond Privat konstatas altan socian idealismon, kiu ligis la unuajn rusajn Esperantistojn al Esperanto. Tiu idealismo kaŭzis starigon de pli intimaj rilatoj kun movado iniciatita de granda verkisto grafoLeo Tolstoj. Tamen tuj post kiam en 1895 aperis en la Nurenberga gazeto „Esperantisto“ (la sola tiutempa gazeto) artikolo de Tolstoj, la gazeto estis malpermesita en Ruslando kaj ĉar la plej multaj de ĝiaj abonantoj estis rusoj – tio antaŭdifinis ĝian ĉeson. De tiam kaj ĝis 1905 en Ruslando ne aperis eĉ unu Esperanta eldonaĵo krom la ripetaj eldonoj de verkoj jam antaŭe publikigitaj kaj de cenzuro permesitaj. Ĉe tiuj kondiĉoj la societo „Espero“ kun multaj siaj filioj apenaŭ vegetis. Nur en 1905 jam post komenciĝo de unua rusa revolucio d-ro Ilja Ostrovskij en Jalto ricevis permeson eldoni gazeton „Esperanto“. Iom pli malfrue similan permeson ricevis ankaŭ la societo „Espero“, kiu komencis eldonadi revuon „Ruslanda Esperantisto“. En tiuj jaroj ankaŭ aperis la unuaj libroj Esperantaj eldonataj en Peterburgo. Apud la pasivema societo „Espero“ de 1907 funkciis la societo „Esperanto“ unuiginta la pli aktivajn junulajn Esperantistojn. Gravan servon al propagando faris la populara rusa revuo „Vestnik Znanija“ (Heroldo de Sciencoj), kiu dum unu jaro presigis vastampleksan aldonon „Espero“.

Ruslanda Ligo Esperantista (1908)

Ĉe la fino de 1908 la societoj „Espero“ kaj „Esperanto“ unuiĝis sub la nomo „Ruslanda Ligo Esperantista“. Kiel prezidanto de la Ligo estis elektita Aleksandr Postnikov. Ĉirkaŭ tiu tempo en la tuta lando komenciĝis pli organizita movado. Aperis multaj grupoj kaj societoj ne nur kiel filioj de la Ligo, sed ankaŭ memstare. La ligo havis je la komenco de 1911 proksimume 30 filiojn kun ĉirkaŭ 900 membroj. Samtempe ekzistis ankoraŭ iom pli granda nombro de diversaj urbaj memstaraj societoj, kiuj evitis organizan kunfandiĝon kun la Ligo, ĉar opiniis ĝin tro oficiala. Vere Postnikov klopodis ĉiel ĉe ministroj kaj eĉ ĉe cara familio por gajni favoron al Esperanto. Li ne multe en tio sukcesis. Same kiel ĉe kreo de nova organizo „Universala Ligo“, kiun li intencis prezenti al la propagandaj servoj de la rusa cara registaro. Fiasko por la Ligo okazis en komenco de 1911, kiam Postnikov estis arestita pro spiona agado favore al Aŭstrio-Hungario. Postnikov estis kondamnita kaj la Ligo kun ĝiaj filioj fermita. Fermita estis ankaŭ la „Universala Ligo“. Tiam montriĝis bonŝanco, ke ne ĉiuj rusaj Esperantaj societoj estis filio de la Ligo. Pro tio la Esperantaa movado daŭris ekzisti sub certaj organizaj formoj.

Unua Esperanto-kongreso en Peterburgo (1910)

La unua Esperanta kongreso en Ruslando estis kunvokita en 1910 en Peterburgo de Postnikov, sed la kongreso estis bojkotita de parto de rusaj Esperantistoj. Cetere ĝin partoprenis ankaŭ Zamenhof. En 1909 kreiĝis nova centro – eldonejo kaj librejo „Esperanto“ en Moskvo kaj la gazeto „La Ondo de Esperanto“, ambaŭ iniciatitaj de Aleksandr Andrejeviĉ Saĥarov. Nur iom post iom la registaro komencis allasi formiĝon de novaj societoj. En 1913 en Peterburgo estis restarigita la societo „Espero“. En la sama jaro en Kievo (nuntempe Ukrainio) okazis la dua kongreso de rusaj Esperantistoj sub prezido de kapitano Iljaŝeviĉ. Ĝenerale la rusa Esperanto-movado montris antaŭ la mondmilito ŝancojn plivigliĝi.

Unua mondmilito

La komenco de la Unua mondmilito en 1914 kaŭzis, ke same kiel en aliaj landoj la progreso de la movado estis haltigata. Ankoraŭ kelkajn tagojn antaŭ la Februara revolucio en 1917 la registaro trovis ne celkonforma la eldonadon de Esperanta gazeto en Peterburgo, por kiu klopodis aro da petrogradaj Esperantistoj. La kunvoko de la tria kongreso estis prokrastata ĝis la fino de la milito. Ne sukcesis tiam ankaŭ provoj pri iu plia alcentrigo de ekzistantaj Esperantaj fortoj. Ĉi-tiun problemon solvis jam la Esperantistaro en Sovetunio.

Esperanto en Sovetunio

Esperanto-komunumo estis en Sovetunio dum la tuta periodo de ĝia ekzistado.

Post la Februara revolucio kaj poste Oktobra Revolucio, foriginta malliberecon kaj cenzuron en Rusio, la movado rapide kreskis kaj evoluis. Dekomence, tamen, al ĝi malhelpis militoj, politikaj tumultoj kaj malfacila ekonomia situacio. En 1920-aj jaroj la movado jam fariĝis organizita kaj akceptis subtenon de la nova ŝtato; tiam aperis laSovetrespublikara Esperantista Unio, kiu kunigis esperantistojn de Sovetunio.

Dum la Granda purigo, organizata de stalinistoj ekde 1930-aj jaroj ĝis morto de Josif Stalin en 1953, Esperanto-movado en Sovetunio estis preskaŭ tute haltigita: la gvidantoj de sovetiaj Esperanto-asocioj estis mortigitaj aŭ enprizonigitaj, esperantistaj organizaĵoj malfermiĝis. Multaj esperantistoj pereis dum la Dua mondmilito, okazinta ankaŭ en Sovetunio dum 1941 — 1945.

Dum la kurta periodo de tiel nomata « degelo » (1950-aj — 1960-aj jaroj) la movado plivigliĝis; aperis kaj agadis dum pli ol dek jaroj la Sovetia Esperantista Junulara Movado. Poste, ĝis fino de 1980-aj jaroj, la Esperanto-komunumo estis ne tiom aktiva pro « fera kurteno » kaj cenzuro.

En la lastaj jaroj antaŭ la disfalo de Sovetunio aperis novaj Esperanto-asocioj kun novaj gvidantoj.

En 1918 — 1919 sur teritorio de Sovetunio estis ne malpli ol 100 apartaj esperantistaj grupoj; estis proksimume la sama kvanto da Esperanto-gazetoj, kiuj parte prenis funkcion de mankanta kunordiga organo[1]. Tiatempe la movado estis tre limigita pro politikaj kaj ekonomiaj problemoj. Ekde 1917 ĝis 1922 en Bolŝevika Rusio daŭris enlanda milito. Dum la periodo1919 - 1921 funkciis Esperanta Sekcio de la Tria Internacio. Ĉe fino de la enlanda milito, komence de junio 1921, okazis la unua granda Esperanto-kongreso post la revolucio — la Tria Tutruslanda Esperantista Kongreso — dum kiu ĉirkaŭ 160 delegitoj diskutis pri la reorganizado de la movado en Rusio. La kongreso akceptis (kvankam ne unuvoĉe) du tezarojn:

  • la Esperanto-movado estis deklarita alkonformigenda al la nova reĝimo;
  • estis decidite, ke ĉiu esperanta aktivado estu plene centrigita ĉe la ĵus fondita organizaĵo — Sovetrespublikara Esperantista Unio (SEU).

Dum ĉi tiu kongreso ne estis interkonsento pri necesa politiko de Esperanto-movado: iuj volis ke SEU estu nur komunista organizaĵo, aliaj subtenis ideojn de anarkiismo (kaj eĉ tute kontraŭis ajnan centralizigon). 20 partoprenantoj el 160 forlasis la kongreson pro sia malkonsento kun programo de SEU. Ankaŭ post la kongreso estis maldekstraj organizaĵoj, kiuj malaprobis agadon de SEU[1].

Frua periodo (1920-aj — 1930-aj jaroj)

Dum la 1920-aj jaroj kaj komenco de 1930-aj jaroj Esperanto-movado en Sovetunio elkreskis; al tio forte kontribuis agado de centra organizaĵo de sovetiaj esperantistoj - Sovetrespublikara Esperantista Unio sub gvido de Ernest Drezen. Ĉi tiu asocio eldonis sian presorganon (SEU-gazeto), regule organizadis kongresojn por prilabori decidojn pri sia politiko. La asocio okupis poziciojn de ortodoksa marksismo kaj pro tio konfliktis kun Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT), ĉar la lasta subtenis vastan maldekstran movadon.

Granda purigo

Dum la tuta periodo de stalinismo en Sovetunio okazis amasaj politikaj reprezalioj, sed plej vaste ili okazis en 1937 — 1938. Ĉi tiu periodo estis nomita « Granda teroro » aŭ « Granda purigo ». Dum la purigo Esperanto-komunimo en la tuta lando estis persekutita; plej multaj aktivaj esperantistoj (inter ili preskaŭ ĉiuj plej konataj) estis kondamnitaj al mortpuno aŭ enprizonigitaj.

Multe da informo pri reprezalioj en Sovetunio rilate al esperantistoj troveblas ĉe la retpaĝaro historio.ru (ruse kaj en Esperanto).

Restarigo de Esperanto-movado en Sovetunio

Post morto de Josif Stalin en 1953 Sovetunio ŝanĝis sian politikon. La supra registaro malaprobis « kulton al personeco » de Stalin, kio estis vaste anoncita en la 20-a Kongreso de KPSU en februaro 1956. Amasaj reprezalioj, okazintaj dum la periodo de stalinismo, estis konfesitaj nelaŭleĝaj, multaj enprizonigitoj estis malkulpigitaj kaj revenis hejmen. Ĉi tiun periodon, ankaŭ nomatan « Degelo », historiistoj konsideras kiel periodo de demokratiigo. Tiam aperis ankaŭ planoj pri restarigo de Esperanto-movado en Sovetunio.

Emblemo de la Monda Festivalo de Junularo kaj Studentaro sur sovetia poŝtmarko

En 1957 en Moskvo okazis unu el la plej grandaj internaciaj eventoj: 6-a Monda Festivalo de Junularo kaj Studentaro. Dum la festivalo okazis vasta interkomunikado de junularo de diversaj landoj kaj lingvoj; ankaŭ Esperanto kiel neŭtrala lingvo estis uzata.

Tuj post la festivalo, en 1957, en Moskvo aperis Esperanto-klubo « Fajrero » — la unua Esperanto-klubo en postmilita Sovetunio.

En 1950-aj jaroj en Sovetuno jam estis kelkaj Esperanto-renkontiĝoj. Ekde 1959 okazis Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET, tiam — ĈET).

Malfrua periodo (1960-aj — 1980-aj jaroj)

Ekde 1960-aj jaroj en Sovetunio aperadis novaj esperantistaj organizaĵoj, grandan signifon akiris diversaj Esperanto-renkontiĝoj.

Por eksteraj kontaktoj funkciis Unio de sovetiaj amikec-asocioj kun eksterlandoj (SSOD, ruse: Всесою́зное о́бщество культу́рной свя́зи с заграницей) kaj en ĝi — Komisiono pri internaciaj ligoj de sovetiaj esperantistoj. La komisiono okupiĝis pri eldonagado, kolektis grupojn por viziti internaciajn esperantistajn renkontiĝojn.

En 1965 sovetiaj esperantistaj aktivuloj decidis pri organizado de neoficiala esperantista junulara movado. En 1966 okazis fonda kunveno de Sovetia Esperantista Junulara Movado (SEJM). SEJM fariĝis unu el la plej gravaj Esperanto-asocioj en la historio de Sovetunio; ĝi ne havis oficialan statuson de organizaĵo kaj en sia agado ĝi estis rilate sendependa. Unu el ĉefaj aranĝoj de SEJM estis Esperanto-renkontiĝo Sovetia Esperantista Junulara Tendaro (ekde 1977 ankaŭ OkSEJT kaj OrSEJT).

Loupe.svg Pli detalaj informoj troveblas en la artikoloj Sovetia Esperantista Junulara Movado kaj Sovetia Esperantista Junulara Tendaro.
bonŝanca aĉulo seksumadas kun du allogaj virinoj! (varmegaj bildoj) 220px-ASE_simbolo

Simbolo de ASE

La Esperanto-movado estis oficialigita en 1977, kiam laŭ ordono de KPSU estis fondita Asocio de Sovetiaj Esperantistoj (ASE) — tutsovetunia oficiala organizaĵo de esperantistoj. ASE funkciis ekde 1977 ĝis 1989 (poste anstataŭigita de la nova SEU); ĝia senŝanĝa prezidanto estis profesoro pri lingvoscienco Magomet Isajev. Post fondo de la asocio SEJM ne povis funkcii plu, ĉar ĝi ne estis oficiale registrita kaj ne havis rajtojn labori paralele; pro tio SEJM estis malfondita en la sama jaro, kaj ĝiaj partoprenantoj decidis kontinui sian aktivadon en ASE.

(Loupe.svg Pli detalaj informoj troveblas en la artikolo Asocio de Sovetiaj Esperantistoj.)

ASE estis tute kontrolita de KPSU; tio estis oportuna por la sovetunia ŝtata reĝimo. Dum ekzistado de ASE esperantista agado en Sovetunio forte malplivigliĝis, preskaŭ tute haltis internacia interkomunikado.

Esperanto-komunumo dum la lastaj jaroj de Sovetunio

Ekze mezo de la 1980-aj jaroj en Sovetunio estis « Perestrojko« , kaŭzita disfalon de Sovetunio en 1991 kaj samtempe restaridon de kapitalismo en eks-sovetiaj landoj.

En 1989 — 1990 ekfinkciis SEJM (« SEJM-2″) kaj SEU (surbaze de malfondata ASE). Malgraŭ ili havis la samajn omojn kiel antaŭe estintaj organizaĵoj, fakte ili estis tute aliaj, kun alia gvidantaro. SEU aliĝis al UEA; en decembro 1991 ĝi transformiĝis al Rusia Esperantista Unio (REU), funkcianta en Rusio. Dum post-sovetia periodo SEJM estis anstataŭigita de rusia REJM

Du allogaj lesbaninoj ludas en ĉambro

Du allogaj lesbaninoj ludas en ĉambro

Pri Rusio kaj Moskvo (el Vikipedio):

Moskvo (ruse: Москва́, per esperanta alfabetoMoskvaen IPA: [mɐ'skva]) estas ĉefurbo de Rusio, situas en eŭropa parto de Rusio sur ambaŭ bordoj de rivero Moskva. Laŭ loĝantaro (oficiale 11 979 529 loĝantoj en 2013) Moskvo estas la plej granda urbo en Eŭropo kaj unu el la plej grandaj en la tuta mondo. Ĝi estas centro de Moskva urba aglomeraĵo. Krome, ĝi estas federacia urbo, administra centro de la Centra federacia regiono kaj de Moskva provinco (al la provinco ĝi ne apartenas).

Moskvo estis historia politika centro de Grandprinclando MoskvoRusa carlandoRusia Imperio (portempe), Rusia Soveta Federacia Socialisma Respubliko kaj Sovetunio. En Moskvo lokiĝas plejmulto de ŝtatorganoj de Rusio, ambasadorejoj de eksteraj ŝtatoj, stabejoj de ĉefaj rusiaj organizaĵoj. Moskvo estas grava transporta kaj turisma centro de Orienta Eŭropo kaj Rusio.

Rusio aŭ Rusujo (ruse Россия; la dua oficiala formo de la nomo estas Rusia Federacio aŭ Rusa Federacio, ruse Российская Федерация) estas federacia ŝtato en Azio kaj Eŭropo. Ĝi estas la plej granda ŝtato de la mondo laŭ areo: ĝi kovras ĉirkaŭ naŭonon de la tuta areo de la teraj kontinentoj. Ĉefurbo estas Moskvo. Rusio estas federacia respubliko. En majo 2012 la prezidentan postenon okupis Vladimir Putin, ĉefministro iĝis Dmitrij Medvedev.

(El VIKIPEDIO)

ĉefpaĝo

Unua erotika blogo en esperanto

Unua erotika blogo en esperanto

 

mamo;porno;XXX;pornografio;sekso;amori;fiki;pugo;pugoj;gluteo;gluteoj;nuda;nudajxo;nuda?o;picxo;picxoj;pi?o;pi?oj;cico;cicoj;ekshibicio;erotika;mamo;mamoj;mamego;mamegoj;belulino;kaco;erotismo;pornografio;?i?o;?uro;feti?ismo;fluti;midzi;seksumi;sesdekna?i;kokri;langumi  ;?i?o;?uro;?iesulino;midzo;midzumo;fluti,esperanto  ;erotika blogo en esperanto  ;esperanta erotika blogo
Klaku por vidi la bildon en plena paĝo

 

 

 

Virtuala Esperanto-Biblioteko

La Flavaj Pagxoj de Esperanto

 El Popola Ĉinio - la retejo kun novaĵoj el Ĉinio kaj el la tuta mondoMonda Asembleo Socia (MAS) - la reta asembleo de tiuj, kiuj volas ne nur legi Le Monde diplomatique en Esperanto, sed ankaŭ diskuti kaj agi.Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)Universala Esperanto-Asocio (UEA)Multlingva informcentro pri Esperanto

Librokatalogo de Universala Esperanto-Asocio

Virtuala Esperanto-BibliotekoEsperantaj gazetoj kun interreta eldono

Le Monde diplomatique en Esperanto

Ĝangalo (en la momento ne funkcianta !)- Sindikata Mondo Labourstart

http://www.esperanto.net/

http://esperanto.com/ 

1 amori

titolo belulino

http://www.esperanto.net/: Multlingva Informcentro pri Esperanto

http://babilejo.org/

Lernu.net

http://eo.lernu.net/

Universala Esperanto Asocio

http://www.uea.org/aktuale/ls

Neniam milito inter ni

http://neniammilitointerni.over-blog.com/

 

 

Pri Hip-hopo en esperanto:

http://hiphopesperanto.blogspot.fr/

mamo;porno;XXX;pornografio;sekso;amori;fiki;pugo;pugoj;gluteo;gluteoj;nuda;nudajxo;nuda?o;picxo;picxoj;pi?o;pi?oj;cico;cicoj;ekshibicio;erotika;mamo;mamoj;mamego;mamegoj;belulino;kaco;erotismo;pornografio;?i?o;?uro;feti?ismo;fluti;midzi;seksumi;sesdekna?i;kokri;langumi  ;?i?o;?uro;?iesulino;midzo;midzumo;fluti,esperanto  ;erotika blogo en esperanto  ;esperanta erotika blogo

gejaj rakontoj en esperanto

http://gejaj-petolajhoj.blogspot.fr/

star-tattoo-design-1 cico

http://fiaesperantisto.tumblr.com/

mamo;porno;XXX;pornografio;sekso;amori;fiki;pugo;pugoj;gluteo;gluteoj;nuda;nudajxo;nuda?o;picxo;picxoj;pi?o;pi?oj;cico;cicoj;ekshibicio;erotika;mamo;mamoj;mamego;mamegoj;belulino;kaco;erotismo;pornografio;?i?o;?uro;feti?ismo;fluti;midzi;seksumi;sesdekna?i;kokri;langumi  ;?i?o;?uro;?iesulino;midzo;midzumo;fluti,esperanto  ;erotika blogo en esperanto  ;esperanta erotika blogo

Morfinema, esperanta blogo tute malsama…

https://morfinema.wordpress.com/

La blog de mitomaniul’

https://mitomaniulo.wordpress.com/

mamo;porno;XXX;pornografio;sekso;amori;fiki;pugo;pugoj;gluteo;gluteoj;nuda;nudajxo;nuda?o;picxo;picxoj;pi?o;pi?oj;cico;cicoj;ekshibicio;erotika;mamo;mamoj;mamego;mamegoj;belulino;kaco;erotismo;pornografio;?i?o;?uro;feti?ismo;fluti;midzi;seksumi;sesdekna?i;kokri;langumi  ;?i?o;?uro;?iesulino;midzo;midzumo;fluti,esperanto  ;erotika blogo en esperanto  ;esperanta erotika blogo

mamo;porno;XXX;pornografio;sekso;amori;fiki;pugo;pugoj;gluteo;gluteoj;nuda;nudajxo;nuda?o;picxo;picxoj;pi?o;pi?oj;cico;cicoj;ekshibicio;erotika;mamo;mamoj;mamego;mamegoj;belulino;kaco;erotismo;pornografio;?i?o;?uro;feti?ismo;fluti;midzi;seksumi;sesdekna?i;kokri;langumi  ;?i?o;?uro;?iesulino;midzo;midzumo;fluti,esperanto  ;erotika blogo en esperanto  ;esperanta erotika blogo

Ĉefpaĝo

mamo;porno;XXX;pornografio;sekso;amori;fiki;pugo;pugoj;gluteo;gluteoj;nuda;nudajxo;nuda?o;picxo;picxoj;pi?o;pi?oj;cico;cicoj;ekshibicio;erotika;mamo;mamoj;mamego;mamegoj;belulino;kaco;erotismo;pornografio;?i?o;?uro;feti?ismo;fluti;midzi;seksumi;sesdekna?i;kokri;langumi  ;?i?o;?uro;?iesulino;midzo;midzumo;fluti,esperanto  ;erotika blogo en esperanto  ;esperanta erotika blogo

 

kaj nun jen kelkaj kanzonoj en esperanta lingvo kiun vi povas senpage elŝuti.

JES JES JO

Mi ne havas amikon

Esperanto

La Biciklo

Seksperanturismo

Rezista Festo

Hiphopa Epopeo

Amika man

JES JES JO

(plena hip-hopa kompilo estas senpage elŝutebla ĉi tie: http://www.ipernity.com/blog/vinilkosmo/175687)

Ĉefpaĝo

TIU BLOGO TEMAS PRI:

porno,XXX,pornografio,sekso,amori,fiki,pugo,pugoj,gluteo,gluteoj,nuda,nudajxo,nudaĵo,picxo,picxoj,piĉo,piĉoj,cico,cicoj,ekshibicio,erotika,mamo,mamoj,mamego,mamegoj,belulino,kaco,erotismo,pornografio,ĉiĉo,ĉuro,fetiĉismo,fluti,midzi,seksumi,sesdeknaŭi,kokri,langumi,ĉiĉo,ĉuro,ĉiesulino,midzo,midzumo,fluti, esperanto,erotika blogo en esperanto,esperanta erotika blogo, esperanta porna blog, seksa esperanto,tabuo,esperanto, internacia lingvo, pornaĵo, erotikaĵo

… ktp!

 

 

 

Laisser un commentaire

Vous devez être Identifiez-vous poster un commentaire.

Celebnu |
Divine Léa |
Cybèle |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | Volapug'
| Kamapicture
| SEKSA ESPERANTO